• نام : دکتر حمیدرضا خزاعی
  • آدرس پستی : مشهد دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده کشاورزی دبیرخانه نشریات علمی نشریه پژوهشهای زراعی ایران صندوق پستی 1163 -91775
  • بخش یا واحد: نشریه پژوهشهای زراعی ایران
  • تلفن 05138804619
  • فاکس 05138787430
  • نام : نشریه پژوهشهای زراعی ایران