دکتر پرویز رضوانی مقدم (مدیر مسئول)
استاد
تخصص: اگرواکولوژی
وابستگی سازمانی: دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http://rezvani.profcms.um.ac.ir
آدرس ایمیل: rezvani@um.ac.ir
 
دکتر حمیدرضا خزاعی (سردبیر)
استاد
تخصص: فیزیولوژی گیاهان زراعی
وابستگی سازمانی: دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
آدرس ایمیل: khazaie41@yahoo.com
 
دکتر یحیی امام
استاد
تخصص: فیزیولوژی گیاهان زراعی
وابستگی سازمانی: دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
آدرس ایمیل: yaemam@gmail.com
 
دکتر عبدالرضا باقری
استاد
تخصص: ژنتیک و اصلاح نباتات
وابستگی سازمانی: دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http://profsite.um.ac.ir/~abagheri
آدرس ایمیل: abagheri@um.ac.ir
 
دکتر محمدعلی بهدانی
استاد
تخصص: اکولوژی گیاهان زراعی
وابستگی سازمانی: دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
وب سایت: http://cv.birjand.ac.ir/behdani
آدرس ایمیل: mabehdani@yahoo.com
 
دکتر محمد بنایان اول
استاد
تخصص: مدلسازی سیستمهای کشاورزی
وابستگی سازمانی: دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
آدرس ایمیل: mobannayan@yahoo.com
 
دکتر مجید جامی الاحمدی
دانشیار
تخصص: فیزیولوژی گیاهان زراعی
وابستگی سازمانی: دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
آدرس ایمیل: mja230@yahoo.com
 

دکتر حمید رحیمیان مشهدی

استاد
تخصص: فیزیولوژی گیاهان زراعی
وابستگی سازمانی: دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
آدرس ایمیل: hrahimian@ut.ac.ir
 
دکتر غلامرضا زمانی
دانشیار
تخصص: فیزیولوژی گیاهان زراعی
وابستگی سازمانی: دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
وب سایت: http://cv.birjand.ac.ir/zamani
آدرس ایمیل: grz1343@yahoo.com
 

دکتر احمد زارع فیض آبادی

استاد
تخصص: اکولوژی گیاهان زراعی
وابستگی سازمانی: مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
آدرس ایمیل: azarea.2002@yahoo.com
 
دکتر فرج اله شهریاری احمدی
استاد
تخصص: ژنتیک و اصلاح نباتات
وابستگی سازمانی: دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http://shahriari.profcms.um.ac.ir
آدرس ایمیل: fshahria@yahoo.com
 
دکتر محمد کافی
استاد
تخصص: فیزیولوژی گیاهان زراعی
وابستگی سازمانی: دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http://m.kafi.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=en-GB
آدرس ایمیل: m.kafi@um.ac.ir
 
دکتر احمد نظامی
استاد
تخصص: فیزیولوژی گیاهان زراعی
وابستگی سازمانی: دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http://nezami.profcms.um.ac.ir
آدرس ایمیل: nezamiahmad@yahoo.com