##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

احسان اله زیدعلی , رضا قربانی , علیرضا كوچكی , نادر آزادبخت , وحید جهانبخش ,

چکیده

چکیده
پیچک صحرایی از گیاهان هرز چندساله مهم و خسارتزای بسیاری از محصولات زراعی و باغی به شمار می رود. برخی از قارچهای آنتاگونیست بیماریزا در شرایط طبیعی با ایجاد لکه های نکروزه در روی برگ و ساقه پیچک صحرایی باعث اختلال در رشد آن می شوند. به منظور یافتن حساسترین مرحله رشدی پیچک صحرایی و بهترین شرایط رطوبتی برای توسعه بیماری توسط قارچ‌های Alternaria alternata و Fusarium sp دو آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در سال 86-1385 انجام گرفتند. در هر دو آزمایش غلظت اسپورهای قارچ ها 107 اسپور در میلی لیتر آب مقطر بودند. تیمارهای آزمایش اول شامل مراحل رشدی پیچک (برگ لپه ای، 4-برگی، 6-برگی و 11-9 برگی) بودند. نتایج نشان داد که میزان بیماری زایی قارچ A. alternata بیشتر از قارچ Fusarium sp بوده است. حساس ترین مرحله رشدی علف هرز پیچک صحرایی به قارچ A. alternata، مرحله 4-2 برگی بوده است. آزمایش دوم به منظور بررسی تأثیر مدت زمانهای مختلف نقطه شبنم (رطوبت اشباع) بر میزان بیماری زایی قارچ یاد شده بر روی پیچک صحرایی درحساس ترین مرحله رشدی آن (4-2برگی) انجام شد. تیمار های آزمایش شامل وجود 24،12،6و48 ساعت رطوبت اشباع بودند. نتایج این آزمایش نشان داد که مدت زمان‌های 24 و 48 ساعت شبنم بیشترین بیماری زایی قارچ یاد شده (مرگ کامل گیاه) در پیچک را موجب شدند، با این حال با 6 ساعت شبنم نیز خسارت در علف هرز پیجک مشاهده گردید.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
زیدعلیا. ا., قربانیر., كوچكیع., آزادبختن., & جهانبخشو. (2012). بررسی اثر مرحله رشد گیاه و طول دوره شبنم بر میزان بیماری زایی قارچ Alternaria alternata بعنوان عامل کنترل بیولوژیک پیچک صحرایی. پژوهشهای زراعی ایران, 9(1), 12-18. https://doi.org/10.22067/gsc.v9i1.10490
نوع مقاله
علمی پژوهشی