##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

سپیده انورخواه , علیرضا كوچكی , مهدی نصیری محلاتی ,

چکیده

با توجه به این که کشاورزی هم منبع و هم مخزن گازهای گلخانه ای است و گیاهان در پاسخ به افزایش غلظتCO2 واکنش‌های‌ مختلفی از خود نشان می‌دهند، آزمایشی با هدف بررسی تأثیر افزایش غلظت CO2 بر قابلیت رقابت گونه‌های‌ زراعی و علف‌های‌ هرز، در سال 1385 در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتورهای مورد مطالعه شامل دو سطح غلظت CO2 شاملppm 360 (طبیعی) و ppm 700 (افزایشی) و ترکیب‌های‌ مختلف کشت گونه‌های‌ زراعی (ارزن و سویا) و علف‌های‌ هرز (تاج‌خروس و سلمه) C3 و C4 اعم از کشت خالص و کشت مخلوط گونه ها بودند. با افزایش غلظت CO2‌، طول ریشه در ارزن در مقایسه با غلظت طبیعی CO2 افزایش اما در سایر گونه ها کاهش نشان داد و وزن خشک ریشه در هریک از ترکیب‌های‌ کشت در شرایط افزایش غلظت CO2 نسبت به شرایط غلظت طبیعی این گاز کاهش نشان داد‌. در شرایط افزایش غلظت CO2، سطح برگ و وزن خشک برگ در ارزن در مقایسه با غلظت طبیعی CO2 افزایش و در سایر گونه ها کاهش نشان داد‌. میزان کلروفیل در مقایسه با غلظت طبیعی CO2 در علف هرز سلمه افزایش‌، اما در تاج‌خروس‌، ارزن و سویا کاهش نشان داد‌.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
انورخواهس., كوچكیع., & نصیری محلاتیم. (1). بررسی اثر افزایش غلظت Co2 بر رقابت بین گونه‌های زراعی و علف‌های‌ هرز C3 و C4 در شرایط گلخانه ای. پژوهشهای زراعی ایران, 9(3), 356-367. https://doi.org/10.22067/gsc.v9i3.11967
نوع مقاله
علمی پژوهشی