##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

فرشید قادری فر , عبدالقدیر قجری , حمیدرضا صادق نژاد , عبدالرضا قرنجیکی ,

چکیده

های مختلف خاک‏ورزی بر روی سه رقم پنبه با آرایش کرت‏های خرد شده در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی در سه تکرار در دو ایستگاه هاشم‏آباد و کارکنده گرگان صورت گرفت. فاکتور اصلی شامل پنج روش خاک‏ورزی شامل شخم، چیزل، دیسک، نواری و بدون شخم و فاکتور فرعی شامل سه رقم پنبه به اسامی سای اکرا324، سیندوز80 و زودرس موتاژنز در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که بین سیستم‏های مختلف خاک‏ورزی اختلاف معنی داری وجود داشت به طوری که در کلیه ارقام عملکرد وش، طول شاخه رویا، تعداد شاخه رویا و زایا، ارتفاع بوته و تعداد قوزه در سیستم خاک‏ورزی چیزل و دیسک (خاک‏ورزی حفاظتی) بیشتر از تیمار شخم (خاک‏ورزی مرسوم) و بدون شخم بود. رقم سای‏اکرا324 در مقایسه با دو رقم دیگر به دلیل داشتن تعداد قوزه بیشتر دارای عملکرد وش بیشتری بود. عملکرد وش در سیستم بدون شخم در مقایسه با سیستم‏های خاک‏ورزی حفاظتی و رایج کمتر بود اما بوته‏های رشد یافته در این سیستم کوچکتر و شاخه‏دهی کمتری داشت. بنابراین برای حصول عملکردهای بالاتر از این سیستم، می‏توان تراکم بوته را افزایش داد و برای دستیابی به این هدف، پیشنهاد می‏شود آزمایشات تکمیلی به منظور بررسی اثرات تراکم‏های مختلف در این سیستم بررسی گردد و سیستم خاک‏ورزی حفاظتی با مطالعات جامع‏تر جایگزین سیستم خاک‏ورزی مرسوم شود

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
قادری فرف., قجریع., صادق نژادح., & قرنجیکیع. (2012). اثرات سیستم‏های خاک‏ورزی بر عملکرد پنبه بعد از کلزا در گرگان. پژوهشهای زراعی ایران, 9(3), 416-421. https://doi.org/10.22067/gsc.v9i3.11975
نوع مقاله
علمی پژوهشی