##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

قرخلو قرخلو , راشد محصل راشد محصل , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , زند زند , قنبری قنبری , دپرادو دپرادو ,

چکیده

به منظور بررسی و پی‌جویی مقاومت به علف‌کشهای بازدارنده ACCase در توده‌های علف هرز فالاریس مشکوک جمع‌آوری شده از مزارع گندم دو استان فارس و گلستان، آزمایش دز-پاسخ در گلخانه تحقیقاتی دانشکده دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. نتایج نشان داد که توده‌های AR، SR3، MR4، FR2، FR4 و FR8 از استان فارس و GR2-1 از استان گلستان با درجات مختلفی به علف‌کش دایکلوفوپ-متیل مقاوم شده‌اند. وجود سطوح مختلف مقاومتی، احتمالا بدلیل وجود مکانیسم‌های متفاوت مقاومت به این علف‌کش در توده‌های یادشده می‌باشد. توده‌های AR، SR3 و MR4 به علف‌کشهای بکار برده شده دارای مقاومت عرضی بوده و بین 11-5 برابر به علف‌کش دایکلوفوپ-متیل و 8-7 برابر به کلودینوفوپ-پروپارژیل مقاوم شده‌اند. در این بین توده SR3 بالاترین درجه مقاومت را به هر دو علف‌کش نشان داد.

واژه‌های کلیدی: فالاریس، علف‌کش، مقاومت و بازدارنده‌های ACCase.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
قرخلوق., راشد محصلر. م., نصیری محلاتین. م., زندز., قنبریق., & دپرادود. (2010). ارزیابی گلخانه‌ای برای پی جویی مقاومت علف هرز فالاریس به علف‌کشهای آریلوکسی فنوکسی پروپیونات. پژوهشهای زراعی ایران, 6(2), 353-362. https://doi.org/10.22067/gsc.v6i2.2442
نوع مقاله
علمی پژوهشی