##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

علیرضا کوچکی مهدی نصیری محلاتی زینت برومند رضازاده , مریم جهانی , لیلا جعفری ,

چکیده

به منظور بررسی و مقایسه عملکرد گیاه داروئی سیاهدانه در شرایط کشت خالص و کشت مخلوط ردیفی با دو گیاه نخود و لوبیا، آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به اجراء درآمد. تیمارهای این آزمایش عبارت بودند از سه کشت خالص و سه کشت مخلوط شامل یک ردیف گیاه زراعی- یک ردیف سیاهدانه، دو ردیف گیاه زراعی – یک ردیف سیاهدانه و دو ردیف گیاه زراعی – دو ردیف سیاهدانه. نتایج این آزمایش نشان داد که عملکرد دانه هر سه گیاه تحت تأثیر تیمارهای آزمایش قرار گرفت و میانگین این صفت در کشت خالص نسبت به کشت مخلوط بالاتر بود ولی در تمامی تیمارهای کشت مخلوط، نسبت برابری زمین بیش از یک بود که نشان‌دهنده برتری تیمارهای مخلوط نسبت به خالص است. عملکرد سیاهدانه در الگوهای یک ردیف گیاه زراعی- یک ردیف سیاهدانه و نیز دو ردیف گیاه زراعی و دو ردیف سیاهدانه (به ترتیب 117 و 131 کیلوگرم در هکتار) بالاتر از الگوی دو ردیف گیاه زراعی- یک ردیف سیاهدانه (73 کیلوگرم در هکتار) بود و بیشترین نسبت برابری زمین جزئی نیز مربوط به سیاهدانه در این تیمارها (به ترتیب 8/0 و 9/0) بود. در بین سه گیاه مورد بررسی کمترین نسبت برابری زمین جزئی مربوط به گیاه سیاهدانه در تیمار دو ردیف گیاه زراعی- دو ردیف سیاهدانه (5/0=LER) بود.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
کوچکیع., نصیری محلاتیم., برومند رضازادهز., جهانیم., & جعفریل. (2014). بررسی عملکرد گیاه داروئی سیاهدانه (Nigella sativa L.) در کشت مخلوط با نخود (Cicer arietinum L.) و لوبیا (L. Phaseoluse vulgaris). پژوهشهای زراعی ایران, 12(1), 1-8. https://doi.org/10.22067/gsc.v12i1.36624
نوع مقاله
علمی پژوهشی