##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

عزیزی عزیزی , نظامی نظامی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , خزاعی خزاعی ,

چکیده

به منظور بررسی تحمل به یخ‌زدگی ارقام گندم در شرایط کنترل‌شده، نمونه‌هایی از 14 رقم آنزا، بزوستایا، پیشتاز، توس، زاگرس، زرین، شهریار، فلات، قدس، گلنسون، مارون، نوید، نیک‌نژاد وMV-17 که در مزرعه کشت شده بودند پس از گذراندن دوره خوسرمایی در شرایط مزرعه در مرحله 4 تا 6 برگی برداشت و طوقه‌ها پس از قطع ریشه‌ها و برگ‌ها از دو سانتی‌متری هر طوقه، به فریزر ترموگرادیان منتقل شدند. پس از اعمال تیمار یخ‌زدگی در گستره دمایی صفر تا 20- درجه سانتی‌گراد، نمونه‌ها به گلخانه منتقل و در گلدان کشت شدند. بعد از سه هفته درصد بقاء، ارتفاع، سطح برگ، وزن خشک، عدد کلروفیل‌متر، دمای کشنده 50% نمونه‌های گیاهی(LT50 ) و دمای کاهنده 50% وزن خشک گیاه (DMT50) اندازه گیری و ثبت شد. پس از اعمال تیمار یخ‌زدگی ارقام از نظر درصد بقاء تفاوت معنی‌داری نشان دادند (P<0.05). گلنسون با 2/72 درصد و مارون با 4/24 درصد به ترتیب بیشترین و کمترین درصد بقاء را دارا بودند. از لحاظ وزن خشک، LT50 ، DMT50، ارتفاع، سطح برگ و عدد کلروفیل‌متر نیز ارقام با یکدیگر اختلاف معنی‌داری داشتند. گلنسون با LT50 معادل 8/15- درجه سانتی‌گراد مقاوم‌ترین و مارون با LT50 معادل 7/3- درجه سانتی‌گراد حساس‌ترین رقم شناخته شد. به نظر می‌رسد که با تداوم این سری آزمایش‌ها در شرایط کنترل شده و مزرعه و بررسی همبستگی داده‌های مربوطه، نتایج حاصله در شرایط کنترل شده را بتوان با اعتماد بالاتری مورد استفاده قرار داد.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
عزیزیع., نظامین., نصیری محلاتین. م., & خزاعیخ. (2009). ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی در ارقام گندم (Triticum aestivum L.). پژوهشهای زراعی ایران, 5(1), 107-120. https://doi.org/10.22067/gsc.v5i1.902
نوع مقاله
علمی پژوهشی