[1]
رضوانی مقدمر.م., نباتین., نوروززادهن. و محمدآبادیم. 2009. بررسی خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد دانه و روغن کرچک در تراکم‌های مختلف گیاهی و فواصل مختلف آبیاری. پژوهشهای زراعی ایران. 2, 1 (می 2009), 1-12. DOI:https://doi.org/10.22067/gsc.v2i1.1159.