[1]
نبی زاده مرو دستن.ز.م.د., کافیک. و راشد محصلر.م. 2009. اثرات شوری بر رشد، عملکرد، تجمع املاح و درصد اسانس زیره سبز. پژوهشهای زراعی ایران. 1, 1 (می 2009), 53-60. DOI:https://doi.org/10.22067/gsc.v1i1.1201.