[1]
علیزادهر., طارقیانم., محمودیس. و طباطبایی نیم آوردر. 1. (Zea mays L.) دوره بحرانی کنترل علف های هرز ذرت دانه ای. پژوهشهای زراعی ایران. 9, 4 (1), 591-597. DOI:https://doi.org/10.22067/gsc.v9i4.13220.