[1]
حسینیف., سیادتس.ع., بخشندهع. و چعبع. 1. ارزیابی تأثیر تنش کمبود اکسیژن بر مؤلفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه 5 رقم گندم. پژوهشهای زراعی ایران. 9, 4 (1), 631-638. DOI:https://doi.org/10.22067/gsc.v9i4.13242.