[1]
سعیدی گراغانیح., یزدانی بیوکیر., سعیدی گراغانین. و سودایی زادهح. 2014. اثر منابع و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر خواص کمی و کیفی گیاه جعفری ((Petroselinum crispum Mill. در منطقه جیرفت. پژوهشهای زراعی ایران. 12, 2 (می 2014), 316-327. DOI:https://doi.org/10.22067/gsc.v12i2.21378.