[1]
شهریاریر., خواجه حسینیم. و هاشمی نیاس.م. 2013. اثرات عمق‌های مختلف کاشت و فشردگی خاک بر روند سبز شدن و رشد اولیه نشاء رقم‌های فلفل(Capsicum annum L.) در شرایط گلخانه. پژوهشهای زراعی ایران. 11, 2 (سپتامبر 2013), 226-233. DOI:https://doi.org/10.22067/gsc.v11i2.26132.