[1]
امینز., فلاحس.ا. و عباسی سوركیع. 2016. اثر نوع و نحوه کاربرد تیمارهای کودی بر رشد و عملکرد گیاه دارویی سیر. پژوهشهای زراعی ایران. 15, 1 (آوریل 2016), 185-203. DOI:https://doi.org/10.22067/gsc.v15i1.51177.