[1]
سعادتیانب., کافیم., بنایان اولم. و نباتیج. 2016. ارزیابی اثر زمان و غلظت محلول‌پاشی پاکلوبوترازول بر تولید و خصوصیات جوانه‌زنی ریزغده‌های سیب‌زمینی (Solanum tuberosum). پژوهشهای زراعی ایران. 15, 4 (اکتبر 2016), 786-797. DOI:https://doi.org/10.22067/gsc.v15i4.53270.