[1]
پورامیرف., یعقوبیب. و علی‌زادهی. 2020. اثر تراکم کاشت بر میزان جذب و کارایی مصرف تشعشع ژنوتیپ‌های برنج (Oryza sativa L.) در شرایط کشت مستقیم. پژوهشهای زراعی ایران. 18, 2 (آوریل 2020), 225-239. DOI:https://doi.org/10.22067/gsc.v18i2.85482.