[1]
اصغری‌پورا. و راشد محصلر.م. 2009. اثرات تراکم و کود نیتروژن بر تولید الیاف. پژوهشهای زراعی ایران. 5, 1 (مارس 2009), 29-36. DOI:https://doi.org/10.22067/gsc.v5i1.893.