(1)
رضوانی مقدمر. م.; نباتین.; نوروززادهن.; محمدآبادیم. بررسی خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد دانه و روغن کرچک در تراکم‌های مختلف گیاهی و فواصل مختلف آبیاری. GSC 2009, 2, 1-12.