(1)
غزائیانغ.; علیخانیع.; لکزیانل.; حق نیاح. ن. مطالعه توان همزیستی و حل فسفات باکتریهای Rhizobium Leguminosarum Bv. Viciae. GSC 2009, 2, 43-54.