(1)
نبی زاده مرو دستن. ز. م. د.; کافیک.; راشد محصلر. م. اثرات شوری بر رشد، عملکرد، تجمع املاح و درصد اسانس زیره سبز. GSC 2009, 1, 53-60.