(1)
کازرونی منفردک. م.; کوچکیک.; نصیری محلاتین. م.; اقبالیا. بررسی اثر مدیریت منفرد و تلفیقی علف‌های‌هرز بر تراکم و زیست توده علف‌های‌هرز باریک برگ و زیست توده گوجه فرنگی. GSC 2009, 4, 291-300.