(1)
علیزادهر.; طارقیانم.; محمودیس.; طباطبایی نیم آوردر. (Zea Mays L.) دوره بحرانی کنترل علف های هرز ذرت دانه ای. GSC 1, 9, 591-597.