(1)
حسینیف.; سیادتس. ع.; بخشندهع.; چعبع. ارزیابی تأثیر تنش کمبود اکسیژن بر مؤلفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه 5 رقم گندم. GSC 1, 9, 631-638.