(1)
سعیدی گراغانیح.; یزدانی بیوکیر.; سعیدی گراغانین.; سودایی زادهح. اثر منابع و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر خواص کمی و کیفی گیاه جعفری (Petroselinum Crispum Mill. در منطقه جیرفت. GSC 2014, 12, 316-327.