(1)
شهریاریر.; خواجه حسینیم.; هاشمی نیاس. م. اثرات عمق‌های مختلف کاشت و فشردگی خاک بر روند سبز شدن و رشد اولیه نشاء رقم‌های فلفل(Capsicum Annum L.) در شرایط گلخانه. GSC 2013, 11, 226-233.