(1)
امینز.; فلاحس. ا.; عباسی سوركیع. اثر نوع و نحوه کاربرد تیمارهای کودی بر رشد و عملکرد گیاه دارویی سیر. GSC 2016, 15, 185-203.