(1)
سعادتیانب.; کافیم.; بنایان اولم.; نباتیج. ارزیابی اثر زمان و غلظت محلول‌پاشی پاکلوبوترازول بر تولید و خصوصیات جوانه‌زنی ریزغده‌های سیب‌زمینی (Solanum Tuberosum). GSC 2016, 15, 786-797.