(1)
لالهس.; جامی الاحمدیم.; پارساس. اثر حاصلخیزکننده‌های آلی و شیمیایی بر صفات مؤثر بر درصد جذب نور و عصاره‌ی گیاه دارویی شاهدانه (Cannabis Sativa L.) در بیرجند. GSC 2018, 16, 781-795.