(1)
پورامیرف.; یعقوبیب.; علی‌زادهی. اثر تراکم کاشت بر میزان جذب و کارایی مصرف تشعشع ژنوتیپ‌های برنج (Oryza Sativa L.) در شرایط کشت مستقیم. GSC 2020, 18, 225-239.