رضوانی مقدمر. م., نباتین., نوروززادهن., & محمدآبادیم. (2009). بررسی خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد دانه و روغن کرچک در تراکم‌های مختلف گیاهی و فواصل مختلف آبیاری. پژوهشهای زراعی ایران, 2(1), 1-12. https://doi.org/10.22067/gsc.v2i1.1159