غزائیانغ., علیخانیع., لکزیانل., & حق نیاح. ن. (2009). مطالعه توان همزیستی و حل فسفات باکتریهای Rhizobium leguminosarum bv. viciae. پژوهشهای زراعی ایران, 2(1), 43-54. https://doi.org/10.22067/gsc.v2i1.1163