نبی زاده مرو دستن. ز. م. د., کافیک., & راشد محصلر. م. (2009). اثرات شوری بر رشد، عملکرد، تجمع املاح و درصد اسانس زیره سبز. پژوهشهای زراعی ایران, 1(1), 53-60. https://doi.org/10.22067/gsc.v1i1.1201