کازرونی منفردک. م., کوچکیک., نصیری محلاتین. م., & اقبالیا. (2009). بررسی اثر مدیریت منفرد و تلفیقی علف‌های‌هرز بر تراکم و زیست توده علف‌های‌هرز باریک برگ و زیست توده گوجه فرنگی. پژوهشهای زراعی ایران, 4(2), 291-300. https://doi.org/10.22067/gsc.v4i2.1269