علیزادهر., طارقیانم., محمودیس., & طباطبایی نیم آوردر. (1). (Zea mays L.) دوره بحرانی کنترل علف های هرز ذرت دانه ای. پژوهشهای زراعی ایران, 9(4), 591-597. https://doi.org/10.22067/gsc.v9i4.13220