حسینیف., سیادتس. ع., بخشندهع., & چعبع. (1). ارزیابی تأثیر تنش کمبود اکسیژن بر مؤلفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه 5 رقم گندم. پژوهشهای زراعی ایران, 9(4), 631-638. https://doi.org/10.22067/gsc.v9i4.13242