سعیدی گراغانیح., یزدانی بیوکیر., سعیدی گراغانین., & سودایی زادهح. (2014). اثر منابع و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر خواص کمی و کیفی گیاه جعفری ((Petroselinum crispum Mill. در منطقه جیرفت. پژوهشهای زراعی ایران, 12(2), 316-327. https://doi.org/10.22067/gsc.v12i2.21378