امینز., فلاحس. ا., & عباسی سوركیع. (2016). اثر نوع و نحوه کاربرد تیمارهای کودی بر رشد و عملکرد گیاه دارویی سیر. پژوهشهای زراعی ایران, 15(1), 185-203. https://doi.org/10.22067/gsc.v15i1.51177