سعادتیانب., کافیم., بنایان اولم., & نباتیج. (2016). ارزیابی اثر زمان و غلظت محلول‌پاشی پاکلوبوترازول بر تولید و خصوصیات جوانه‌زنی ریزغده‌های سیب‌زمینی (Solanum tuberosum). پژوهشهای زراعی ایران, 15(4), 786-797. https://doi.org/10.22067/gsc.v15i4.53270