اصغری‌پورا., & راشد محصلر. م. (2009). اثرات تراکم و کود نیتروژن بر تولید الیاف. پژوهشهای زراعی ایران, 5(1), 29-36. https://doi.org/10.22067/gsc.v5i1.893