رضوانی مقدمر. م.; نباتین.; نوروززادهن.; محمدآبادیم. بررسی خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد دانه و روغن کرچک در تراکم‌های مختلف گیاهی و فواصل مختلف آبیاری. پژوهشهای زراعی ایران, v. 2, n. 1, p. 1-12, 16 می 2009.