غزائیانغ.; علیخانیع.; لکزیانل.; حق نیاح. ن. مطالعه توان همزیستی و حل فسفات باکتریهای Rhizobium leguminosarum bv. viciae. پژوهشهای زراعی ایران, v. 2, n. 1, p. 43-54, 16 می 2009.