نبی زاده مرو دستن. ز. م. د.; کافیک.; راشد محصلر. م. اثرات شوری بر رشد، عملکرد، تجمع املاح و درصد اسانس زیره سبز. پژوهشهای زراعی ایران, v. 1, n. 1, p. 53-60, 19 می 2009.