علیزادهر.; طارقیانم.; محمودیس.; طباطبایی نیم آوردر. (Zea mays L.) دوره بحرانی کنترل علف های هرز ذرت دانه ای. پژوهشهای زراعی ایران, v. 9, n. 4, p. 591-597, 11.