حسینیف.; سیادتس. ع.; بخشندهع.; چعبع. ارزیابی تأثیر تنش کمبود اکسیژن بر مؤلفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه 5 رقم گندم. پژوهشهای زراعی ایران, v. 9, n. 4, p. 631-638, 11.