سعیدی گراغانیح.; یزدانی بیوکیر.; سعیدی گراغانین.; سودایی زادهح. اثر منابع و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر خواص کمی و کیفی گیاه جعفری ((Petroselinum crispum Mill. در منطقه جیرفت. پژوهشهای زراعی ایران, v. 12, n. 2, p. 316-327, 28 می 2014.