شهریاریر.; خواجه حسینیم.; هاشمی نیاس. م. اثرات عمق‌های مختلف کاشت و فشردگی خاک بر روند سبز شدن و رشد اولیه نشاء رقم‌های فلفل(Capsicum annum L.) در شرایط گلخانه. پژوهشهای زراعی ایران, v. 11, n. 2, p. 226-233, 23 سپتامبر 2013.