امینز.; فلاحس. ا.; عباسی سوركیع. اثر نوع و نحوه کاربرد تیمارهای کودی بر رشد و عملکرد گیاه دارویی سیر. پژوهشهای زراعی ایران, v. 15, n. 1, p. 185-203, 17 آوریل 2016.