سعادتیانب.; کافیم.; بنایان اولم.; نباتیج. ارزیابی اثر زمان و غلظت محلول‌پاشی پاکلوبوترازول بر تولید و خصوصیات جوانه‌زنی ریزغده‌های سیب‌زمینی (Solanum tuberosum). پژوهشهای زراعی ایران, v. 15, n. 4, p. 786-797, 15 اکتبر 2016.