اصغری‌پورا.; راشد محصلر. م. اثرات تراکم و کود نیتروژن بر تولید الیاف. پژوهشهای زراعی ایران, v. 5, n. 1, p. 29-36, 7 مارس 2009.